สรไกรกิติกูล มณฑล, และ เปลี่ยนไพโรจน์ ภคพร. 2019. “มุมมองและการปรับตัวของพนักงานในยุคดิจิตอลแบงก์กิ้ง”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 8 (1):62-80. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/154155.