ศรีสุวรรณ สริตา, และ เดชมิตร บงกช. 2019. “แนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์ แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 8 (1):1-13. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/154933.