พันธุ์ชนะ ลักขณาวรรณ, และ บัญชาพัฒนศักดา ชาญชัย. 2019. “นวัตวิถีดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปในภาคใต้ของประเทศไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 8 (2):70-88. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/177673.