วัฒนะ ศรัญญา, ศรีชุมพวง เสาวลักษณ์, พันธ์พงศ์ เนาวรัตน์, ล่านุ้ย สุขใจ, ชัยเพชร อรอุมา, และ เดชนครินทร์ สุธีรา. 2019. “การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 8 (2):30-51. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/185222.