ใจทิพย์ โชติกา, และ เชียรวัฒนสุข กฤษดา. 2018. “ศักยภาพของผู้นำองค์กรธุรกิจในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 7 (1):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/193368.