ลือกิตินันท์ วรรณภา, ชำนิ สุขุมาลย์, และ สอนดา ปุณณภา. 2018. “บทบาทของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความตระหนักและบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในองค์กรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 7 (1):15-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/211827.