ทอนไชย ฐิติพร, ศรีพรหม ณัฐธินัน, ศรีพรหม นันธิยา, ซุ่ยยัง ปาณิศา, เดชทิพย์พรพงศ์ หนึ่งบุรุษ, และ เจริญวิริยะกุล ศิริขวัญ. 2018. “กลไกการทำงานของบิทคอยน์”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 7 (1):100-110. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/212717.