ประนิสอน อาภาพร, แสดงหาญ พรรัตน์, และ อิงอาจ อภิญญา. 2017. “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กรตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออก”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6 (1):16-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/212794.