เชียรวัฒนสุข กฤษดา, และ เข็มเจริญ สรญา. 2017. “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6 (1):38-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/215832.