โรจนกร อติชาติ. 2019. “ผลกระทบของเทคโนโลยีลบล้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 8 (2):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/217097.