บุรุษวยากรณ์ อภิรัตน์, และ สมบูรณ์ทรัพย์ ศรีอร. 2017. “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6 (1):81-95. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/218284.