ยูน ชลาภรณ์. 2017. “กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN PROCESS & METHODS)”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6 (1):123-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/218317.