ปสันน์สิริคุณ ธิดารัตน์, และ พึ่งบางกรวย จิราภา. 2017. “ทัศนคติการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6 (2):30-42. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/226214.