ชนะภัยรี มะลิวรรณ์, อิงอาจ อภิญญา, อจลบุญ พรชนก, และ รามเดชะ ธีระชินภัทร. 2017. “รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 6 (2):71-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/226282.