แฟร์รี่ กัญจนวลัย นนทแก้ว. 2019. “Humanity Works: Merging Technologies and People for the Workforce of the Future”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 8 (2):142-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/231632.