นีรพัฒนกุล ดวงกมล. 2020. “การบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 9 (1):103-4. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/242452.