นิลมาลา กิริยา, เรืองอริยภักดิ์ เนตร์ศิริ, และ จั่นจีน กนกวรรณ. 2021. “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 (1):92-112. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/242899.