ซุ้นสั้น นิมิต, ศักดิ์ศิริโสภณ พรชัย, สังข์ทอง สุภัทรา, และ ทวีเส้ง ห้าวหาญ. 2021. “การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 (2):106-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/243039.