จรรยาภรณ์พงษ์ มณทิรา, คุณปลื้ม ณรงค์ชัย, ใจดี วัลลภ, และ เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี พัชนา. 2020. “การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 9 (2):52-65. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/243434.