ด้วงจันทร์ ชมพูนุท, สอาด กฤษฎา, สมนิล ชุติมา, รอดสะใภ้ ณัฐพงศ์, นุ้ยไม ตวงทอง, คมกำแหง อารอฟัต, และ ฤทธิโสม ภูริทัต. 2021. “แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 (2):148-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/246074.