อนันต์วรณิชย์ พงศ์พันธ์. 2021. “การพัฒนาตัวแบบกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 3 ชุมชน”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 10 (2):65-90. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/249459.