ศรีเมือง พงศ์พันธ์, และ จันพลา จุรีวรรณ. 2022. “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 11 (1):43-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/249688.