บุญโถ ณัฎฐา, ตั้งเอกจิต มนทิพย์, และ เลาหะวิสุทธิ์ สุวรรณา. 2023. “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท คุณค่าด้านการสื่อสารเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ และราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 12 (1):70-95. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/258734.