นมะหุต กนกกาญจน์ เสน่ห์, และ ฟักทอง ดาวรุ่ง. 2023. “การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ตัวแปรการบอกต่อเป็นตัวแปรคั่นกลาง”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 12 (1):26-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/259183.