บัวติ๊บ สมเจตน์, พุ่มพฤกษ์ ชเนตตี, และ เชียรวัฒนสุข กฤษดา. 2023. “การพัฒนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 12 (1):162-74. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/266449.