[1]
สรไกรกิติกูล ม. และ เปลี่ยนไพโรจน์ ภ., “มุมมองและการปรับตัวของพนักงานในยุคดิจิตอลแบงก์กิ้ง”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 62–80, มิ.ย. 2019.