[1]
พันธุ์ชนะ ล. และ บัญชาพัฒนศักดา ช., “นวัตวิถีดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปในภาคใต้ของประเทศไทย”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 70–88, ธ.ค. 2019.