[1]
วัฒนะ ศ., ศรีชุมพวง เ., พันธ์พงศ์ เ., ล่านุ้ย ส., ชัยเพชร อ., และ เดชนครินทร์ ส., “การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 30–51, ธ.ค. 2019.