[1]
ใจทิพย์ โ. และ เชียรวัฒนสุข ก., “ศักยภาพของผู้นำองค์กรธุรกิจในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2018.