[1]
ลือกิตินันท์ ว., ชำนิ ส., และ สอนดา ป., “บทบาทของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความตระหนักและบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในองค์กรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 15–27, มิ.ย. 2018.