[1]
ประนิสอน อ., แสดงหาญ พ., และ อิงอาจ อ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กรตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออก”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 16–37, มิ.ย. 2017.