[1]
เชียรวัฒนสุข ก. และ เข็มเจริญ ส., “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 38–50, มิ.ย. 2017.