[1]
บุรุษวยากรณ์ อ. และ สมบูรณ์ทรัพย์ ศ., “ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 81–95, มิ.ย. 2017.