[1]
ยูน ช., “กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN PROCESS & METHODS)”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 123–124, มิ.ย. 2017.