[1]
ปสันน์สิริคุณ ธ. และ พึ่งบางกรวย จ., “ทัศนคติการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 30–42, ธ.ค. 2017.