[1]
ชนะภัยรี ม., อิงอาจ อ., อจลบุญ พ., และ รามเดชะ ธ., “รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 71–87, ธ.ค. 2017.