[1]
แฟร์รี่ ก. น., “Humanity works: merging technologies and people for the workforce of the future”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 142–143, ธ.ค. 2019.