[1]
นิลมาลา ก., เรืองอริยภักดิ์ เ., และ จั่นจีน ก. ., “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 92–112, มิ.ย. 2021.