[1]
ซุ้นสั้น น., ศักดิ์ศิริโสภณ พ. ., สังข์ทอง ส., และ ทวีเส้ง ห., “การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 106–127, ธ.ค. 2021.