[1]
ด้วงจันทร์ ช., “แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 148–163, ธ.ค. 2021.