[1]
อนันต์วรณิชย์ พ. ., “การพัฒนาตัวแบบกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 3 ชุมชน”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 65–90, ธ.ค. 2021.