[1]
ศรีเมือง พ. และ จันพลา จ., “ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 43–66, มิ.ย. 2022.