[1]
อินอุ่นโชติ อ. และ ชาปะวัง แ. ., “โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการตลาดดิจิทัลเชิงเนื้อหากับความสำเร็จ ทางการตลาดของธุรกิจค้าปลีกและบริการในประเทศไทย”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 95–110, ธ.ค. 2022.