[1]
บุญโถ ณ., ตั้งเอกจิต ม., และ เลาหะวิสุทธิ์ ส. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท คุณค่าด้านการสื่อสารเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ และราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 70–95, มิ.ย. 2023.