[1]
นมะหุต ก. เ. . และ ฟักทอง ด. ., “การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ตัวแปรการบอกต่อเป็นตัวแปรคั่นกลาง”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 26–50, มิ.ย. 2023.