[1]
บัวติ๊บ ส. ., พุ่มพฤกษ์ ช. ., และ เชียรวัฒนสุข ก., “การพัฒนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ”, Bus. J. of Burapha manag., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 162–174, มิ.ย. 2023.