สรไกรกิติกูล ม., และ เปลี่ยนไพโรจน์ ภ. “มุมมองและการปรับตัวของพนักงานในยุคดิจิตอลแบงก์กิ้ง”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 62-80, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/154155.