ศรีสุวรรณ ส., และ เดชมิตร บ. “แนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์ แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 1-13, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/154933.