พันธุ์ชนะ ล., และ บัญชาพัฒนศักดา ช. “นวัตวิถีดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปในภาคใต้ของประเทศไทย”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 70-88, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/177673.