วัฒนะ ศ., ศรีชุมพวง เ., พันธ์พงศ์ เ., ล่านุ้ย ส., ชัยเพชร อ., และ เดชนครินทร์ ส. “การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา”. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, ปี 8, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 30-51, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/185222.